Strateji; stratejik harekete rehberlik edecek planları, manevraları, modelleri, pozisyonları ve perspektifleri geliştirerek, bir örgüt için bir odak noktası, uyum ve ahenk ile amaç yaratmak için kullanılır.

Günümüzde işletmelerde; topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Böylece çok hızlı değişen dünyada bu değişimlere karşı işletmelerin ayak uydurabilmesi için uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve bu uzun dönemli perspektif ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür.

Stratejik yönetim, stratejik düşünmenin ve bu düşüncenin ardındaki felsefenin yaşama geçirildiği sistematik yaklaşımın adıdır. Bu yaklaşım belli aşamaları içeren bir süreçtir. Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, işletmenin ne yapması gerektiği ve nereye gitmesi gerektiği üzerinde kararlara ulaşmayla ilgilidir.

Stratejik Yönetim;

• Değişen durumların önceden fark edilmesi için işletmelere izin verir.

• Açık amaçlar ve yönelimler sağlar.

• İşletmenin temel problemlerini araştırmada yöneticilere yardım eder.

• Stratejik yönetimi yerine getiren işler daha etkilidir.

• İş kararlarını sistematik hale getirir.

• İşletmenin iletişimine, bireysel projelerin koordinasyonuna, kaynakların tahsisine ve bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişmesine yardım eder.

Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak stratejik yönetiminde işletmelere sunduğumuz hizmetlerimiz;

Stratejik Planlama

Stratejik Haritalama

Değer Zinciri Yönetimi

Gelecek Odaklı Planlama

Araçlar: İşletme Analizi, İş Analizi, SWOT ve PESTLE Analizi, Mülakat, Odak Grup

01

Stratejik
Planlama

İşletmelerin sürdürülebilir başarıyı sağlamak adına uzun vadeli düşünme, stratejik öneme sahip konuları ortaya koyma ve bu alanlara odaklanma fırsatı sunmaktır. İşletmenin stratejik rekabet gücünü artıracak stratejik amaç ve hedefler ile bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak faaliyetlerin belirlenmesidir. Stratejik planlama, işletmede görev alan her kademedeki çalışanın katılımını ve işletme yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü kapsamaktadır.

Stratejik Planlama;

 • · Mevcut yapı analizi ile işletmenin kendini tanımasını sağlar.
 • · İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile işletmeye yönelik fırsat ve tehditlerin belirlenmesini sağlar.
 • · Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesini sağlar.
 • · Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli faaliyetlerin ortaya konmasını sağlar.
 • · Birimlere kadar indirgenmiş hedeflere yönelik oluşturulan performans programları sayesinde hedeflerin sürekli izlenmesine fırsat tanır.
 • · İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre hedeflerin gözden geçirilmesini sağlayarak sürekli gelişime olanak sunar.
 • · İşletmeye yönelik misyon ve vizyonu oluşturarak tüm birimlerin ve çalışanların ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına destek olur.
Strateji Danışmanlığı
02

Stratejik
Haritalama

Stratejik amaçların ve hedeflerin aktörleri ile bağlantı yapısını, hayata geçirilmesi için gerekli modlar ile ilişkisinin gösterilmesidir. İşletmenin büyüme ve üretkenlik niteliklerinin ön plana çıkarılmasıdır.

Stratejik Haritalama;

 • · Şirketlerin geçmişini, gelecek için vizyonunu ve bu vizyondaki hedeflerine varması için uygulayacağı planları ortaya koyarak bir planlama sistemi sunar.
 • · Gerçekleştirilmesi hedeflenen stratejik karar ve süreçlerin adımlarını soyutluktan somuta taşır.
 • · İşletme çalışanlarına ve işletmenin paydaşlarına stratejik yapının ve hedeflerin aktarılmasını sağlar.
 • · Başarılı ve sürdürülebilir bir stratejik gelişme süreci oluşturur.
 • · Stratejik hedefe yönelik faaliyet ve göstergeleri takip edilebilir hale getirir.
Strateji Danışmanlığı
03

Değer Zinciri
Yönetimi

Kaynakların işletmenin hedefleri doğrultusunda planlanması ve değer kazandırıcı aktivitelerin faydalı bir biçimde yönetilmesidir.

Değer Zinciri Yönetimi;

 • · İşletmenin hizmet alanındaki temel faaliyet ve destek faaliyetlerinin önemini belirler.
 • · Süreçlerin önem ve aksiyon sırasına uygun ilerlemesini sağlar.
 • · Hangi faaliyet alanına yönelmek gerektiğini gösterir.
Strateji Danışmanlığı
04

Gelecek Odaklı
Planlama

İşletmenin stratejik yönetim sisteminde; misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda gelecek hedeflerine yönelik planlamaların yapılmasıdır.

Gelecek Odaklı Planlama;

 • · İşletmenin geleceğe daha bütünsel ve stratejik olarak bakmasını sağlar.
 • · Alınacak aksiyonlara ilişkin yol gösterir.
 • · İşletme içerisinde gelecek hedeflerin planlamasıyla birlikte, gerçekleştirilme durumlarını takip etmeyi sağlar.
 • · Stratejik başarılarının sürdürülebilir olmasını sağlar.
Strateji Danışmanlığı