Kurumsallaşma en yalın haliyle, işletmenin tüm faaliyetlerinin sistematik bir hale getirilmesi ve kişilere bağımlılıktan kurtarılmasıdır. Kurumsallaşma süreci, sürekli gelişime açık ve devamlı olarak tamamlanacak yeni alanları bulunan bir yapıdır.

Kurumsal gelişim ise; kurumsallaşma süresince şirketlerin büyüme, karlılık, insan yönetimi, rekabet, uyum ve süreklilik performanslarını arttırmak amacıyla problemlerin ve kök nedenlerin belirlenmesi ve çözümüne yönelik çalışmaların bütünüdür.

Kurumsallaşma;

• İşletmeye bir bütün olarak bakmayı sağlar.

• Tüm çalışanları ortak vizyonda bir araya getirerek kurum kültürünü destekler.

• Yürütülen faaliyetlerde/operasyonlardave şirketin büyümesinde sürdürülebilirliği sağlar.

• Kişilere bağımlılığı azaltır, kurumsal hafızayı güçlendirir.

• Karşılaşılan sorunların nedenlerinin ortaya koyulmasını sağlar ve çözüm önerileri geliştirir.

• Değişikliklere adaptasyonu arttırmayı sağlar.

Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak kurumsal gelişim alanında işletmelere sunduğumuz hizmetlerimiz;

Organizasyonel İyileştirme

Kurumsal Gelişim Planı

Yeniden Yapılanma

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Check-Up

Araçlar: İşletme Analizi, İş Analizi, Süreç Analizi, SWOT ve PESTLE Analizi, Mülakat, Odak Grup, Çalıştay

01

Organizasyonel
İyileştirme

İşletmenin mevcut yapısını analizle başlayarak; sektörel faaliyetlerini daha verimli şekilde gerçekleştirmesi, kaynaklarını daha etkin kullanması ve süreçlerin kesintisiz şekilde işlemesi için sahip olduğu organizasyonel yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmesini sağlayarak hedeflenen yapıya ulaşmasıdır.

Organizasyonel İyileştirme;

 • · Mevcut durumdaki organizasyonel problemleri ortaya koyar.
 • · Faaliyetlerin gerçekleştirilme becerisini geliştirir.
 • · Sahip olunan kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanılması için çalışır.
 • · İş süreçlerinin kesintisiz şekilde yerine getirilmesi adına gerekli ortamı oluşturur.
 • · İşletmeyi geliştirecek organizasyonel yeteneklerin en doğru şekilde kullanılmasını sağlar.
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
02

Kurumsal
Gelişim Planı

Şirketin misyon, vizyon ve temel değerlerinden güç alarak ileriye dönük doğru kararların alması ve alınan stratejik kararların etkin şekilde hayata geçirilmesi için tüm kaynaklarını doğru şekilde yönetilerek ihtiyaç duyulan yönde şirketin gelişmesini sağlamak adına gerekli planlamanın yapılmasıdır. Kurumsal gelişim planı, şirketin varmayı hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için fonksiyon bazlı çalışmaların sistematik şekilde bir araya getirilmesi sürecini kapsamaktadır.

Kurumsal Gelişim Planı;

 • · Yapılacak analiz çalışmaları ile mevcut durumun ve ihtiyaçların ortaya koyulmasını sağlar.
 • · Gelecekte atılacak adımların planlanmasını destekler.
 • · Geleceğe yönelik belirlenen hedefler ve alınan kararların hayata geçirilmesi için gerekli sistemleri belirler.
 • · Kaynakların etkin kullanılmasını sağlar.
 • · Şirketin işler durumda sürdürülebilirliğine maksimum düzeyde katkı sağlar.
 • · İzleme ve değerlendirme sistemini teşvik ederek sürekli iyileştirmeyi destekler.
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
03

Yeniden Yapılanma
(Re-Organizasyon)

Yeniden yapılanma (reorganizasyon); şirket içi ve şirket dışı faktörler karşısında yetersiz kalan organizasyon yapısının yeniden düzenlenerek en etkin hale getirilmesi yönünde şirketin varolma amacına hizmet etmeye yönelik planlı bir şekilde yapılan çalışmaların bütünüdür.

Yeniden Yapılanma;

 • · Şirketin rekabet ortamında dayanıklılığını arttırır.
 • · Ortak sorumluluk alanlarında yaşanan sorunları ve iletişim bozukluklarını giderir.
 • · Atıl kalan ve gelişime açık ihtiyaç alanlarını tespit eder, iyileştirir.
 • · Görevlerin dağılımında ve organizasyon yapısında verimliliği arttırır.
 • · Organizasyonel iş yapma becerisinde artış sağlar.
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
04

Kurumsal
Performans Yönetimi

Kurumsal performans yönetimi, misyon ve vizyon doğrultusunda belirlenen şirket hedeflerine ulaşılması sırasında kurumsal performansın etkin şekilde sağlanması için performans izleme, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesidir.

Kurumsal performansın ölçümlenmesi ve takip edilmesinde kurumsal karne bir araç olarak kullanılmaktadır. Kurumsal karne, şirket vizyonunu ve stratejilerini operasyonlara dönüştürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Stratejiler hedeflere, hedefler de perspektiflere dönüştürülmektedir. Uzun dönemli stratejileri geliştirmek için finansal göstergelerin yanında müşteri, iç süreçler, öğrenme ve gelişim göstergeleri de kullanılmalıdır. Bu bağlamda kurumsal karne, dört perspektiften oluşmaktadır.

Kurumsal Karne;

 • · Şirketin tüm birimleri için stratejileri anlama ve uyum sağlamayı kolaylaştırır.
 • · Geleceğe yönelik hedefler, aksiyonlar ile ilgili bilinç oluşmasını sağlar.
 • · Paydaşlar arasında vizyon ve stratejilerinaktarımını kolaylaştırır.
 • · Şirketi farklı boyutlardan ve objektif olarak değerlendirir.
 • · Takip mekanizmasını aktif hale getirerek sürekli iyileştirmeyi destekler.
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
05

Kurumsal
Check Up

Kurumsallaşmanın önündeki en büyük engel, kurumsallık düzeyinin ve buna bağlı olarak kurumsallaşma için gerekli ihtiyaçların bilinmemesidir. Kurumsal check-up, şirketin farklı alanlardaki kurumsallık seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve kurumsallaşma yönündeki ihtiyaçları ortaya koyarak bir yol haritası oluşturulmasını sağlayan profesyonel bir metodolojidir.

Kurumsal Check-Up;

 • · Şirketin kurumsallık düzeyini ortaya koyar.
 • · Kurumsallaşma için gerekli ihtiyaçları belirler.
 • · İhtiyaçların giderilmesine yönelik yol haritasını oluşturur.
 • · İlerlemeyi gösterecek şekilde kıyaslamayı sağlar.
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı