Kamu hizmetleri, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve denetimleri altında; genel ve kolektif gereksinimleri karşılamak ve tatmin etmek kamu yararını sağlamak için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetlerdir.

Kamusal Hizmetlerin Gelişimi;

Dünyadaki yeni gelişmeler ve şehir merkezlerine yönelik hızlı nüfus ve göç artışı; mahalli idarelerde bu süreçteki gelişmeleri izleyip uygulamayı zorunlu hale getirmektedir.

Kentleşme süreci mahalli idarelerin birçok farklı sorunlarla uğraşmasını ve yeni gelişmelere açık olmasını gerektirmektedir.

Sorunların çoğunun insan yaşamına ve isteklerine yönelik olması, bu isteklerin sınırsız ve zor taleplerden oluşması yerel yönetimlerin işini daha da zorlaştırmaktadır.

Çözümü karmaşık yapıya bürünmüş bir yönetim sürecinde yerel hizmet sunan kurumların daha etkin, verimli ve halkının talep ve isteklerine duyarlı bir yönetim anlayışını içeren alternatifleri sürekli geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Çözümü karmaşık yapıya bürünmüş bir yönetim sürecinde yerel hizmet sunan kurumların daha etkin, verimli ve halkının talep ve isteklerine duyarlı bir yönetim anlayışını içeren alternatifleri sürekli geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak Kamu Hizmetleri kapsamında;

Sistem Tasarımı

Rehber – Kılavuz Oluşturma

Ana Plan Hazırlama

faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Araçlar: Sistem Analizi, Veri Analizi, Odak Grup, Mülakat, SWOT – PESTLE Analizi, Anket ve Araştırma Çalışmaları, Saha Gözlemleri, Vatandaş Memnuniyet – Beklenti Analizleri, Literatür Araştırmaları, Mevzuat Analizi, Kıyaslama Çalışmaları, Eğilim Analizleri

Ürünler:

Yönetim Sistemleri

Meydan Yönetim Sistemi

Toplu Ulaşım Yönetim Sistemi

Reklam Yönetim Sistemi

Aydınlatma Yönetim Sistemi

Hal Yönetim Sistemi

Kırsal Kalkınma Yönetim Sistemi

Altyapı Yönetim Sistemi

İnşaat Proje Yönetim Sistemi

Şantiye Yönetim Sistemi

Turizm Yönetim Sistemi

Rehber ve Kılavuzlar

Kentsel Tasarım Rehberi

Şehir Standartları

Büfe Standartları

Yönetim Sistemleri Genel Standartları

Ana Planlar

Ulaşım Ana Planı

Lojistik Ana Planı

01

Sistem
Tasarımı

Sistem tasarımında temel amaç özellikle çok paydaşlı yürütülen kamusal faaliyetlerin değişen ihtiyaç ve beklentilere ayak uydurabilmesi; daha etkin ve kesintisiz şekilde yürütülebilmesi için gerekli sürdürülebilir ve yönetilebilir bir sistem oluşturmaktır.

Kamu hizmetlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sistem tasarımları;

 • · Bütünsel ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı sağlar.
 • · Aktörler arasında tam ve etkin koordinasyonu sağlar.
 • · Değerlerin tespit edilmesi ve arttırılmasına olanak tanır.
 • · İzlenebilir ve kontrol edilebilir bir sistem sunar.
 • · Sistemin denetlenebilmesine olanak tanır.
 • · Yasal çerçeve ile uyumlu yaklaşımın benimsenmesini sağlar.
Kamu Hizmetleri
02

Rehber ve
Kılavuz Oluşturma

Rehber ve kılavuzların oluşturulmasında temel amaç; kamusal öğeler için literatürde belirlenmiş olan fonksiyonlardaki mevcut süreç tespitleri ile birlikte ideal sistem çerçevesinde ürün, hizmet ve teknik standartları ortaya koymaktır.

Rehber ve kılavuzlar;

 • · Yaşanabilir kentsel mekanların oluşturulmasına yön verir.
 • · Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlar.
 • · Aktörler arası ilişkileri belirler.
 • · Aktörlerin sorumluluk alanlarını ortaya koyar.
 • · İdeal sistem düzenini sağlar.
Kamu Hizmetleri
03

Ana Plan
Hazırlama

Ana planlar, uzun vadeli ve geniş çaplı olarak, kent gelişmesine ilişkin hazırlanan ve uygulanması esas alınan planlardır.

Ana planların temel amaçları;

 • · Hitap ettiği alana yönelik gerçekleştirilecek çalışmalara vizyon oluşturmaktır.
 • · Hitap ettiği alana yönelik makro boyuttaki sorunlara çözüm sunmaktır.
 • · Geliştirmeye ve dönüşüme dahil olan kuruluşların rol ve sorumluluklarını netleştirmek ve geliştirmektir.
 • · Bir alanı desteklemek, alanın gelişimini ve yenilenmesini sağlamaktır.
 • · Yüksek kalite ve sürdürülebilir hizmetler ile kamusal mekanlar oluşturacak öneriler geliştirmektir.
 • Bir alandaki farklı hizmetlerin (eğitim, turizm, ulaşım gibi) koordine edilmesine yardımcı olmaktır.
Kamu Hizmetleri