Risk; belirsizliğin hedefler üzerinde etkisidir. İşletmelerin bulunduğu her alanda farklı ölçeklerde riskler bulunmaktadır. Bu risklerin yönetimi, geleneksel yöntemlerle ya da yeni nesil risk yönetimi ile yapılabilmektedir. Geleneksel risk yönetiminde bulunan yöntemler yalnızca kayıpları engellemeye yönelik olduğundan, hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak ve değer yaratma sürecine katkıda bulunmak isteyen işletmeler risk yönetimini bütünsel bir biçimde yeniden yapılandırmaktadır.

Yeni nesil risk yönetimi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için hangi risklerin/belirsizliklerin, ne ölçüde yönetilmesi gerektiğini belirleyen ve yönetim sürecinin planlandığı şekilde gerçekleşmesini güvence altına almayı hedefleyen bir sistemdir. Risk yönetimi, başarılı yönetimlerde karar almanın ayrılmaz bileşenidir.

Risk Sınıfları: Finansal, İtibar, Operasyonel, Stratejik, Uyum ve Dış Çevre

Neden Kurumsal Risk Yönetimi?

İç Etkenler

• Sistemde ve süreç içinde yaşanan olası değişiklikler

• Hızlı ve doğru karar alma ihtiyacı

• Organizasyonel değişiklikler

• Performans ölçümleri

• Çalışanlarla olan ilişkiler

• Risklerin tespiti

• Geçmişe oranla risklere karşı hızlı ve kapsamlı cevap verme ihtiyacı

Dış Etkenler

• Müşteri Beklentileri

• Mevzuat Değişiklikleri

• Ekonomik Belirsizlikler

• Teknolojik Yenilikler

• Artan Rekabet

• Küreselleşme

l Risk Yönetimi hizmeti vermekteyiz.

Kurumsal Risk Yönetimi;

• Sürdürülebilir karlılığa ve büyümeye katkı sağlar.

• Gelir dalgalanmalarını minimize eder.

• Kararları risk temelli ve sağlıklı yöntemlerle alınmasını sağlar.

• Sürprizlere hazırlıklı olmayı sağlar.

• Stratejilerin gerçekleştirilmesini destekler.

• Fırsatların ve tehditlerin kapsamlı biçimde tespit edilmesini sağlar.

• Rekabet gücünü artırır.

• Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar.

• Yasa ve düzenlemelere uyumu destekler.

• İtibar ve güvenin korunmasını sağlar.

• Kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliğine destek olur.


Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak risk yönetiminde işletmelere Kurumsal Risk Yönetimi hizmeti vermekteyiz.

Araçlar: İşletme Analizi, İş Analizi, SWOT ve PESTLE Analizi, Mülakat, Odak Grup

Ürünler:

 Risk Haritaları

 Kontrol ve Eylem Planları

 Risk İzleme ve Değerlendirme Sistemi

 Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü

01

Kurumsal
Risk Yönetimi

İşletmeyi etkileyebilecek potansiyel olayların tanımlanması, işletmenin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve hedeflere ulaşmak için kabul edilebilir derecede güvence sağlamasıdır.

Kurumsal Risk Yönetimi;

  • · Paydaş̧ değerini artırır.
  • · Risklerin, işletmenin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesini sağlar.
  • · İşletme genelinde ortak risk algısının oluşmasını sağlar.
  • · Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlar.
  • · Sürprizleri önler ve kayıpları minimize eder.
  • · Hedeflere ulaşılmasına ilişkin makul seviyede güvence sağlar.
  • · Fırsatlara odaklanır, tehditlere yönelik farkındalık oluşturur.
Risk Danışmanlığı