Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne göre kalite; bir ürün veya hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Japon Standartlar Komitesi (JIS)’ne göre ise; ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.

Kalite denildiği zaman genellikle mal ve hizmet kalitesi ya da ürün kalitesi anlaşılırken, ürün kalitesi sonuç olarak ortaya çıkar. Bu sonucu belirleyen; başta hizmet kalitesi, sistem kalitesi, süreç kalitesi, yönetim kalitesi olmak üzere çok sayıda kalite unsuru yer almaktadır.

Hızla gelişen, rekabetin her geçen gün daha da arttığı ve pazarın gittikçe daraldığı bilgi çağında işletmeler ayakta kalabilmek için, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak zorundadırlar.

Bu kapsamda işletmeler rekabet ortamında kendilerine yer bulabilmek için ürün ve hizmet kalitesinden kesinlikle ödün vermemelidir. Diğer yandan işletmelerde; ürün ve/veya hizmet kalitesinin süreklilik arz etmesi ve rekabet avantajı yaratabilmesi için iyi kurulmuş ve etkin bir şekilde yönetilen kalite unsurlarına sahip olması gerekmektedir.

Kalite Yönetimi;

• Maliyetlerin Azalması

• Rekabet Edebilirliğin Artması

• Pazar Payının Artması

• Müşteri Memnuniyetinin Artması

• Karın Artması

• Çalışan Memnuniyetinin Artmasına katkı sağlar.

Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak kalite unsurları içinde sunduğumuz hizmetlerimiz;

Süreç Yönetimi

Hizmet Kalitesi Yönetimi

Entegre Yönetim Sistemleri

Araçlar: İşletme Analizi, İş Analizi, İş Etütleri, SWOT ve PESTLE Analizi, Mülakat, Odak Grup

01

Süreç
Yönetimi

Süreç yönetimi; işletmelerin yönetim, operasyonel ve destek faaliyetleri kapsamında girdilerden çıktı elde edilmesini sağlayan tüm adımları için iş ve çabaların sürdürülmesi, değerlendirilmesi, analizi ve iyileştirmelerle birlikte etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

Süreç Yönetimi;

 • · Yapılacak işleri ve işlerden sorumlu aktörleri ortaya koyarak iş yapma kalitesini artırır.
 • · Sorumlulukların net şekilde belirlenmesi ile işlerin aksamasını önler.
 • · Öncelikleri belirleyerek karar alma sürecine katkı sağlar.
 • · Sistemlerde iyileştirmeye fırsat tanıyarak sürekli gelişimi destekler.
 • · Kaynakları etkili ve verimli kullanmayı sağlar.
 • · Faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında hata, unutma, ihmal gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır.
 • · Tüm faaliyetleri şeffaf ve ölçülebilir hale getirir.
Bütünsel Kalite Danışmanlığı
02

Hizmet Kalitesi
Yönetimi

İşletmelerin sunduğu hizmetlerin kalite düzeyi ve müşterilerinin memnuniyet düzeylerini ölçerek iyileştirilmesi gereken noktalarda aksiyon stratejilerinin oluşturulmasını ve sistemin bütünsel izlenmesini sağlamaktadır.

Hizmet Kalitesi Yönetimi;

 • · Sunulan hizmetin ölçülmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • · Hizmet kalitesini arttırır.
 • · İşletme tarafı ve müşteri tarafının ortak bir payda içerisinde değerlendirmesini sağlar.
 • · Hizmet sürecinin ve hizmet sonucundaki kontrollerin bir yönetim modeli çerçevesinde yürütülmesine imkân tanır.
 • · İşletmenin gerçekleştirdiği hizmetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.
Bütünsel Kalite Danışmanlığı
03

Entegre Yönetim
Sistemleri

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 başta olmak üzere Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki diğer belgelerin işletmeler tarafından alınabilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Belge için başvuru yapılmasından belgenin alınmasına kadarki sürecin tamamında işletmeler ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bununla birlikte periyodik belge yenileme ve standartlarda gerçekleştirilen değişikliklere uyum sürecinde işletmelere desteklerimizi sürdürmekteyiz.

Bütünsel Kalite Danışmanlığı