Günümüzde işletmeler ayakta kalabilmek için rekabet etmek zorundadır. Artan rekabet ortamında işletmelerin, rekabette üstünlük sağlaması adına yeni teknolojiler ile finansal yapılarını güçlendirmelerinin yanı sıra insan sermayelerini de güçlendirmeleri gerektiğinin farkına varılmıştır. Böylelikle işletmeler insan kaynaklarına yatırım yapamaya başlamış, insan yönetimine yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır.

İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması tüm faktörler üzerinde etkili olmakla beraber işletmeler açısından stratejik bir unsur olarak kendini göstermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ilgi alanları;

• İnsan kaynağının sağlanması

• Kaynağın etkin ve verimli kullanılması

• Eğitim sağlanması ve geliştirilmesi

• Kariyer planlaması

• Performans değerlendirmesi

• Ücretlendirme

• İşletme kültürünün yerleştirilmesi

• Çalışan motivasyonunun artırılması

Başarılı bir İnsan Kaynağı Yönetimi;

• İnsan sermeyesinin oluşmasını ve örgütsel performansın artmasını sağlar.

• Çalışanların etkili bir şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesi, işletmenin stratejik hedefleri ile uyumlu bir rekabet avantajı elde etmesi ve bu avantajın korunmasında destek olur.

• Stratejik hedefler doğrultusunda iş yapış şekilleri geliştirilir ve uygulanır; işletmenin değişen koşullara kısa sürede uyum sağlaması kolaylaşır.

• İşletme ihtiyaçları ile beraber çalışanların memnuniyetlerini ve yaşam kalitesini yükseltir.

Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak insan yönetimi alanında işletmeler sunduğumuz hizmetlerimiz;

Seçme ve Değerlendirme Sistem Tasarımı

Stratejik İş Gücü Planlama

Performans Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Yetenek Yönetimi

Araçlar: İşletme Analizi, İş Analizi, İş Etütleri, Anket Çalışmaları, SWOT ve PESTLE Analizi, Mülakat, Odak Grup, Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Ürünler:

Seçme ve Değerlendirme Sistem Tasarımı

Norm Kadro ve Etkin İş Gücü Planları

Organizasyon El Kitabı

Kariyer Planlama Sistemi

Yetenek Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Yönetmeliği

01

Seçme ve Değerlendirme
Sistem Tasarımı

İK planlaması ile belirlenen veya dönem içerisinde kendiliğinden meydana gelen personel açığının giderilmesi amacıyla doğru çalışanın doğru işe yerleştirilmesini sağlayarak işletmelerde; iş tanımları yapılmış görevlere uygun kişilerin bulunması, seçim yapılması, görevin gerektirdiği ücret düzeyi ile yerleştirilmesi ve oryantasyona tabi tutulması için gerekli sistemin tasarlanmasıdır.

Seçme ve Değerlendirme;

 • · Doğru işe doğru kişinin alınmasını sağlar.
 • · Yüksek performansı ve iş kalitesini destekler.
 • · İnsan kaynağının etkin kullanılmasını sağlar.
 • · Çalışan iş tatmini ve motivasyonun artmasını sağlar.
 • · İşlerin yürütülmesi için yapılan harcamaların azaltılmasına yardımcı olur.
 • · Daha az fiziksel ve psikolojik çabanın harcanmasına katkıda bulunur.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
02

Stratejik
İş Gücü Planlama

İşletmelerin en önemli kaynaklarından biri olan çalışanları bir değer olarak ele alarak; doğru işe doğru kişinin yönlendirilmesi için analizler sonucu yapılan planları kapsamaktadır.

Organizasyonda verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan olan fonksiyonel iş bölümleri, çalışma rolleri, unvanlar ve pozisyonların doğru şekilde belirlenmesi; eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve performans standartlarının ortaya konması ile mevcut insan kaynağından maksimum düzeyde yararlanılmasını sağlamaktadır.

Stratejik İş Gücü Planlama;

 • · İşletmeye etkin iş gücü planlaması yapma fırsatı sunar.
 • · İşletmenin verimliliği ve karlılığını optimum düzeye çıkarılmasını sağlar.
 • · İşletmeyi gereksiz çalışan maliyetinden, çalışanı ekstra iş yükünden kurtarır.
 • · İşletmelerde çalışan gereksiniminin belirlenmesini sağlar.
 • · İşin yapılması için gerekli personel özelliklerini belirleyerek işin niteliğinin artmasını sağlar.
 • · Yanlış işe yanlış çalışan atanmasından kaynaklı sorunları önleyerek süreçleri iyileştirir ve kayıpların azalmasını sağlar.
 • · Personelin seçimi ve işe alınması, değerlendirilmesi, yükseltilmesi ve ücretlendirilmesi konusuna altlık oluşturur.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
03

Performans
Yönetimi

Şirket misyon ve vizyonunu, çalışan performansına aktarmak ve doğru yönetsel kararlar alabilmek amacıyla; ölçülebilir performans kriterlerini belirleyerek performansın izlenmesidir. Performans yönetimi işletme ve birimlerin faaliyetlerine yönelik; hedef, yetkinlik, görev ve süreçlerin bireye kadar indirgenmesi sonucu oluşan değerlendirme kriterleri kapsamında ele alınmaktadır.

Performans Yönetimi;

 • · Çalışan performanslarını sürekli takip ederek geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde iyileştirmeler sağlar.
 • · Hedeflere ulaşmada çalışanların bireysel katılımını sağlar ve motivasyonunu olumlu yönde geliştirir.
 • · Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayarak sürekli gelişimi destekler.
 • · Çalışanların başarılı kariyer planlamalarının yapılmasına katkıda bulunur.
 • · Çalışanların ve şirketin gelişmesine imkân oluşturur.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
04

Kariyer
Yönetimi

Çalışanların işletme kültürünü benimsemesi ve organizasyonun amacı ile örtüşmesini destekleyerek işletme içerisindeki fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkında olmalarını sağlamaktadır. Kariyer yönetimi çalışana, kariyer hedeflerini belirleyerek bunlara ulaşmak için gerekli yol haritasını sunmaktadır.

Kariyer Yönetimi;

 • · İşletme içerisindeki çalışanın kariyerine başarılı bir biçimde yön vermesine yardımcı olur.
 • · Anlaşılmayan veya açığa çıkmamış çalışan beklentilerini dikkate alarak şirket içi motivasyonu artırır.
 • · Çalışanın gelecekle ilgili kaygılarını azaltarak aidiyeti artırır.
 • · İnsan kaynakları ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçlerin netleştirilmesini sağlar.
 • · Verimliliği ve motivasyonu düşen çalışanların harekete geçirilmesini sağlar.
 • · Çalışan beklentilerini yöneterek düş kırıklığına neden olabilecek sürprizlerin önüne geçer.
 • · Çalışan gelişimini destekler ve kişisel eğitim fırsatı sunar.
 • · Başarının ve kalite kriterlerinin sürdürülebilir olmasını sağlar.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
05

Yetenek
Yönetimi

İşletmenin yetenek/yeterlilik ihtiyaçlarının belirlenerek çalışanların bu ihtiyaçları karşılama düzeylerinin tespit edilmesi ve bu doğrultuda yeteneklerini geliştirmek üzere eğitilmesi süreçlerinin ortaya konmasıdır. Mevcut çalışanlar ile birlikte, işe alınacak çalışanlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yetenek Yönetimi;

 • · İşletmenin ihtiyaç duyduğu yetenek/yeterliliklerin belirlenmesini sağlar.
 • · Çalışanların yeteneklerini ortaya koyarak geliştirilmesine imkan sunar.
 • · İşletmelerin, çalışanlarının yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmalarına olanak tanır.
 • · Farkına varılmayan yetenekleri, işletmenin başarı için bir fırsata dönüşmesini sağlar.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı