İşletmelerin araştırmak, anlamak veya iyileştirme yapmak istedikleri konulara istinaden; talep ettiği verilerin çeşitli yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi; elde edilen sonuçlar doğrultusunda işletmenin iyileştirmeye ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi ve aksiyon planının oluşturulması aşamalarını kapsamaktadır.

İşletmeler araştırma çalışmalarını işletmenin verimliliğini ve performansını arttırmak adına bir öngörü elde edebilmek için araç olarak kullanmaktadır.


Araştırma çalışmaları, işletmelere kendilerini tarafsız bir şekilde değerlendirme ve analiz etme imkânı sunarken, geliştirilen aksiyon planlarına uyulduğu takdirde şirket verimliliği artırılmaktadır. Bu kapsamda araştırmalar, kullanılan yöntemin tipine (niteliksel ve niceliksel) göre iki grupta ele alınmaktadır.


01

Kantitatif
Araştırmalar

Kantitatif araştırmalar; nicel verilerin ölçülmesine, analiz edilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. İşletmelerin ihtiyaç, talep ve beklentilerine yönelik gerçekleştirilen kantitatif araştırmalar kapsamında; verinin elde edilmesi, yorumlanması ve raporlanması konusunda bilimsel yöntemler kullanılmaktadır.

Verinin toplanması sırasında kullanılan araştırma formlarımız, işletmenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde müşteriye özel olarak tasarlanmaktadır. Veri toplama metotlarımız, araştırma türüne ve talebe göre şekillenirken yaygın olarak; Yüz Yüze, Randevulu Yüz Yüze, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Araması), Online, Mailing yöntemleri kullanılmaktadır. Toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmektedir.

Araştırma süreçlerimiz müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilmekte olup genellikle algı, beklenti, itibar, memnuniyet ve hizmet kalitesi araştırmaları gerçekleştirmekteyiz. Kantitatif araştırmalar; işletme açısından büyük öneme sahip ve işletmenin paydaşları açısından değişkenlik gösteren algı, beklenti, itibar, memnuniyet ve hizmet kalitesi kavramlarının ölçülebilir ve takip edilebilir hale gelmesine imkân sunmaktadır.

Algı ve Beklenti Araştırmaları;

Müşterilerin işletmeler tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik beklentileri ile İşletmeler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri beklentilerine uyma oranı ve müşteriler nezdinde algılanma biçimi algı ve beklenti araştırmaları ile ölçülmektedir. Algı ve beklenti araştırmaları; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, memnuniyetin artırılması ve müşteri algısının olumlu yönde geliştirilebilmesi adına işletmelere içgörü sunmaktadır. İşletmelerin araştırma sonuçlarını doğru yorumlaması ve çıkan sonuçlara göre gerekli aksiyonları alması, araştırma faaliyetinin etkinliği açısından önem arz etmektedir.

Memnuniyet Araştırmaları;

Memnuniyet araştırmaları başta çalışanlar, müşteriler, bayi ve tedarikçiler olmak üzere işletmenin tüm paydaşlarının, sunulan ürün ve hizmete yönelik memnuniyetlerinin ölçümlenmesini sağlamaktadır. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi için paydaşlarını memnun etmesi gerekmekte; yüksek memnuniyet beraberinde rekabet edilebilirliği getirmektedir. Memnuniyet araştırmaları işletmelere, rakipleri karşısındaki güçlü ve zayıf yönlerini belirleme, temas ettiği tüm noktaların memnuniyet düzeylerini ölçme, varsa sorunlarını ve memnuniyetsizliklerini tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme olanağı tanıyarak sürekli iyileşmeye fırsat tanımaktadır.

İtibar Araştırmaları;

İtibar kavramı, işletmelerin güçlü ya da zayıf yönlerinin; paydaş, müşteri, çalışanların işletmeye temas edilen tüm noktalar nezdinde algısı, bilinirliğidir. Mevcut rekabet ortamında itibar, her zamankinden daha önemli olarak ortaya çıkmakta; itibarı korumak, sürdürebilirliğini sağlamak zorlaşmaktadır. İtibarın olumlu yönde geliştirilmesi için gerekli aksiyonlara yönelik öngörüler oluşturmak açısından itibar araştırmalarının önemi ön plana çıkmaktadır.

İtibar araştırmalarında, işletmelerin sundukları tüm hizmet alanları kapsama dahil edilmektedir. Paydaşların gözünden işletmenin algısını ortaya koyan itibar araştırmaları sonuçları, işletmelerin rakipleri ile kendilerini kıyaslamalarına da olanak tanımaktadır.

Hizmet Kalitesi Araştırmaları;

Ürün ve hizmetlerin giderek benzeştiği, fiyatların tek başına belirleyici olmadığı günümüzde fark yaratmanın en önemli yolu, müşteriye temas eden noktalardaki hizmetlerin sunumu esnasındaki/sonrasındaki kalite düzeyinin yüksek olmasıdır. Kaliteli hizmet anlayışının bugün müşteriler açısından öncelikli konu haline gelmesi, işletmelerin de sundukları hizmetlerde kaliteyi öncelikli olarak hedeflemesini gerektirmektedir.

Hizmet kalitesi araştırmaları, işletmelerin sunduğu hizmeti objektif ve sayısal verilerle ölçme, değerlendirme, raporlama ve aksiyon planı hazırlama imkânı sağladığı için bütünsel kalite yönetimi açısından önem arz etmektedir. Hizmet kalitesi araştırmaları; hizmet sunumunun doğru ve güvenilir bir biçimde yapılması; işletmelerin hizmet sunumu kapsamındaki tehditleri, fırsatları, güçlü ve zayıf yönlerini göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Hizmet kalitesinin artması eş zamanlı olarak müşteri memnuniyetinin artmasına ya da sürekliliğinin sağlanmasına olanak tanımaktadır.

Araştırma Hizmetleri
02

Kalitatif
Araştırmalar

Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması adımlarını içermektedir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal bir zemine oturtarak genellemelere varmak değil, araştırmanın amacı olan konuya ilişkin derinlemesine bilgi edinmektir. Edinilen bilgiler, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda analiz edilerek, iyileştirme açısından kullanılmaktadır.

Çalıştaylar

Çalıştaylar, ortak akla ulaşmayı amaçlayan katılımlı bir toplantı metodolojisidir. Ortak görüşü bulmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir.

Çalıştayların temel amacı, belirli bir konudan etkilenen tüm paydaşların bir araya getirilerek fikir, görüş ve önerilerin alınmasıdır. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatmakta ve geri kalanlar dinlemekte olmasına rağmen çalıştaylarda katılımcılar bunun tam tersine bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşmaya çalışılmaktadır.

Çalıştay organizasyonumuz, konunun netleştirilmesi ve paydaşların belirlenmesi ile başlayıp kayıt-karşılama, moderasyon ve raporlama ile tamamlanmaktadır. Moderasyon süresi boyunca, amaca uygun şekilde çıktıların elde edilmesi için çok sayıda grupla çalışma tekniği uygulanmaktadır. Çalıştay kapsamında uygulanan teknikler sonucunda elde edilen veriler bir araya getirilerek, anlamlı bilgilere dönüştürülmekte ve raporlanmaktadır.

Odak Grup Görüşmeleri

Odak grup görüşmeleri belirli bir tema veya görüşü tartışmak için özellikle belli bir sektör arasından seçilen ve ortaya çıkan etkileşimin veri ve sonuçlara götürdüğü kalitatif araştırma yöntemlerinden biridir.

Sürdürdüğümüz projeler kapsamında ya da herhangi bağımsız bir konu ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz odak grup görüşmelerindeki temel amaç, belirli bir problem/durum çerçevesinde çözüm önerileri geliştirmek, fikir üretmek, katılımcı düşüncelerini anlamak ve tutumları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Odak grup görüşmeleri, çalıştaya kıyasla daha az katılımcı ile gerçekleştirilmektedir. Görüşmelerin planlanması, katılımcıların belirlenmesi ve moderasyonun gerçekleştirilmesi kapsamında gerekli tüm işleri yürütmek, görüşme sonrası amaca uygun çıktıların bir araya getirildiği raporları hazırlamak bu araştırma yönteminin temel adımlarını oluşturmaktadır.

Derinlemesine Mülakatlar

Derinlemesine mülakat görüşmelerinin odak grup toplantılarından en önemli farkı derinlemesine görüşmede katılımcılarla ilgili araştırma konusu hakkında tek tek mülakat şeklinde görüşme yapılmasıdır. Bu yöntemle; katılımcıların temel araştırma problemi ile alakalı daha özel ve açık beklenti, tutum ve davranışlarını öğrenme sunulmaktadır.

Derinlemesine mülakat görüşmeleri araştırma problemine daha derin bir şekilde yaklaşma imkânı sunmaktadır. Görüşmeyi yapan kişi, katılımcıya açık uçlu şekilde sorular yönelterek konunun derinlemesine ele alınmasını sağlamaktadır. Görüşme sonrasında alınan bilgiler raporlanarak problemi çözmede kullanılmaktadır.

Benchmarking (Kıyaslama) Çalışması

Küresel düzende müşteri memnuniyetini önemseyen; müşterilerine dönük işletmeler, “başkası hata yaptığında kendilerinin doğruyu yapmaları gerektiğini” ilke olarak edinen bir düşünce yapısına sahiptir. Bu anlayış organizasyonlarda açıklığı, dikkatli bir şekilde dinlemeyi, gözlem yapmayı gerekli hale getirmekte ve teşvik etmektedir.

Benchmarking (kıyaslama) çalışması, işletmelerde geleceğe yönelik yeniden yapılanma süreçlerinde bir örnek model oluşturulması ve bu model doğrultusunda gelişim yöntemlerinin belirlenerek uygulamaya alınması işlemidir.

Benchmarking çalışmasının amacı; seçilen konuda “en iyi” olabilmek için kendi ürünlerini, hizmetlerini ve uygulamalarını, rakipleri ya da endüstrinin önde gelen diğer şirketleri ile beraber değerlendirerek gelişme sürecidir.

Benchmarking çalışması, seçilen konuda “en iyi” olabilmek için kendi ürünlerini, hizmetlerini ve uygulamalarını, rakipleri ya da sektörün önde gelen diğer işletmeleri ile beraber değerlendirerek gelişmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda çalışmalarımız literatür araştırması, iyi uygulama araştırmaları, gözlem formları ile yerinde ziyaretler ile desteklenerek gelişimin sağlanması için gerekli aksiyonları içeren raporlar hazırlanmaktadır.

Araştırma Hizmetleri