Üretim, bir işletmenin maliyet yapısını ve müşteri taleplerini karşılama başarısını doğrudan etkileyen kritik bir fonksiyondur. 

Üretim Yönetimi, mal veya hizmet üreten işletmenin fonksiyonel, ekonomik ve katma değeri en yüksek olacak şekilde üretim yapabilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesidir.

Üretim Yönetimi;

• Mal ve kaynakların en etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığını raporlar ve olası durumlar için iyileştirme imkânı sağlar.

• Ürünün/hizmetin verimli hale getirilmesini sağlar.

• Kaynakların etkili ve çözüm odaklı şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

• Tüketicinin istediği doğrultuda mal/hizmet üretiminin belirlenmesi için gerekli analiz ve planlamaların yapılmasını sağlar.

• İşletmedeki mevcut makinelerin ve teçhizatların nasıl ve ne şekilde kullanılmasının doğru olacağını, bakımlarını ve maliyetlerini saptar.

• Kalite ve stok kontrolü gibi önemli aşamaların işleyişinin planlı bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

• Hem siparişlerin hem stokların sağlıklı bir düzen içinde gerçekleştirilmesini sağlar.

Organik Danışmanlık Hizmetleri olarak üretim yönetiminde işletmelere sunduğumuz hizmetlerimiz;

Varlık Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Yatırım Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Araçlar: Veri Analizi, İş Analizi, SWOT ve PESTLE Analizi, Mülakat, Odak Grup

01

Varlık
Yönetimi

Mal veya hizmet üretiminde değeri maksimuma çıkarmak ve paydaşların beklentilerini karşılayabilmek için işletmenin sahip olduğu varlıkların doğru şekilde temin edilmesi, koordine bir şekilde planlanması, bakımı, yenilenmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerini sistem yaklaşımı ile yönetebilmektir.

Varlık Yönetimi;

 • · Süreçlerin koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • · Proaktif yaklaşıma fırsat tanıyarak geliştirilmiş planlama sunar.
 • · Kaynak kullanımını optimize ederek maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • · Sistemin izlenmesi ve takip edilmesine olanak tanır.
 • · Sistemi iyileştirmeye yönelik veri ve bilgi kaynağı oluşturur.
 • · Tutarlı, öncelikli ve denetlenebilir risk yönetimi sağlar.
 • · İş gücünün etkin kullanımını sağlar.
Üretim Yönetimi Danışmanlığı
02

Lojistik
Yönetimi

Ulaştırma ve dağıtımdan, hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin stoklanmasına kadar kullanılan tüm kaynakların etkinliğini artırarak maliyetleri minimize etmektir.

Lojistik Yönetimi;

 • · Müşteri memnuniyetini artırır.
 • · Yapılan teslimat performansını iyileştirir.
 • · Üretimde devamlılık sağlar.
 • · Stokların azalmasında yardımcıdır.
 • · Verimlilik ve beraberinde kapasite artışı sağlar
 • · Yönetim maliyetlerinin planlanması ile maliyetlerin düşmesini sağlar ve tasarrufa imkân tanır.
 • · Lojistik masraflarını azaltır.
 • · Tedarik çevrim süresini kısaltır.
 • · Pazarda gerçekleşen ani değişimlere karşı direnç kazandırır.
Üretim Yönetimi Danışmanlığı
03

Yatırım
Yönetimi

Kaynakların gelir sağlamak üzere aktiflere bağlanmasına yönelik yatırım kararının; değişen pazar dinamiklerine ve işletme ihtiyaçlarına uygun şekilde fayda, maliyet ve riskler göz önünde tutularak en doğru şekilde verilmesini sağlamaktır. Yatırım yönetimi; işletme kaynaklarını doğru alanlarda kullanması amacıyla yatırım planlarının oluşturulması, değerlendirilmesi ve yatırımın uygulanması süreçlerini kapsamaktadır.

Yatırım Yönetimi;

 • · İşletme kaynaklarını doğru alanlara yönlendirerek, verimliliği artırır.
 • · Yatırım kararlarının önceliklendirilmesini sağlar.
 • · İşletmenin doğru yatırım kararları vermesini sağlayarak faydayı maksimize eder.
 • · Yatırımın ekonomik, teknik ve finansal boyutlarının bütünsel olarak değerlendirilmesine olanak tanır.
 • · İşletmenin teknolojik, ekonomik ve kültürel değişimlere ayak uydurmasını sağlayarak varlığını sürdürmesine katkıda bulunur.
Üretim Yönetimi Danışmanlığı
04

Satınalma
Yönetimi

Satınalma yönetiminin temel amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temin edilmesine yönelik faaliyetlerin tüm bileşenleriyle birlikte yönetilebilir şekilde tasarlanmasıdır.

Satınalma Yönetimi;

 • · Doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyatta, doğru miktarda ve doğru yöntemle temin edilmesini sağlar.
 • · Stok ve sipariş yönetiminin başarılı şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • · Tedarikçi ile ilişkileri güçlendirir.
 • · Satınalma sürecini tanımlayarak iş akışlarını ortaya koyar.
 • · Süreçlerin standartlaşmasını sağlar.
 • · Yapılması gereken faaliyetleri net şekilde belirler.
 • · Faaliyetlerin eksiksiz gerçekleştirilmesi için gerekli rol ve sorumlulukları ortaya koyar.
Üretim Yönetimi Danışmanlığı